Wniosek o wydanie dowodu osobistego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 czerwca 2020

 

Urząd Gminy Secemin

ul. Struga 2, 29-145 Secemin

tel. 34/3995736

tel. 34/3995730

 

WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH

Podstawa prawna:

·         Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010  roku o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U.
z 2020 roku, poz.332),

·         Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 stycznia 2020 roku                                    w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. 2020 poz. 31),

·         Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2014 roku
w sprawie prowadzenia Rejestru Dowodów  Osobistych ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 876),

·         Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz. U. 2019 r. poz. 400).

Forma załatwienia sprawy:

 

Wydanie dowodu osobistego to czynność materialno – techniczna organu gminy, mająca na celu wystawienie dowodu osobistego na rzecz osoby uprawnionej lub zobowiązanej do jego posiadania oraz przekazanie go tej osobie,

 

Odmowa wydania dowodu osobistego

Wymagane dokumenty:

Do wniosku o wydanie dowodu osobistego składanego w formie pisemnej należy dołączyć:

1.  kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego  o wymiarach 35  ́ 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej,  z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost  z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami,  z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;

2. fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;

3. fotografia powinna zostać wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek;

4.  osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U.  z 2018 r. poz. 511 z późniejszymi zmianami);

5.  w przypadku osoby noszącej nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania można załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, wraz z zaświadczeniem o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej ;

6.   w uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.

 

Do wniosku o wydanie dowodu osobistego w postaci elektronicznej należy dołączyć:

1. wniosek w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem potwierdzonym   profilem   zaufanym   ePUAP,   e-dowodem,   należy   złożyć   w siedzibie organu dowolnej gminy;

2. do wniosku  załącza się plik zawierający fotografię o rozdzielczości co najmniej 492 633 piksele i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, tak aby zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle,
z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby   twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice,
z widocznymi brwiami i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost
z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy
i zamkniętymi ustami;

3. fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;

4. osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późniejszymi zmianami);

5. osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do  wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej;

6. osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku jak i osoba noszą zgodnie
z zasadami swojego wyznania ca nakrycie głowy, do wniosku załącza odwzorowanie cyfrowe orzeczenia lub zaświadczenia albo dokument elektroniczny opatrzony przez wystawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zawierający orzeczenie lub zaświadczenie. Wniosek wraz
z   załącznikami opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP;

7. jeżeli do wniosku składanego w postaci elektronicznej załączono odwzorowanie cyfrowe orzeczenia lub zaświadczenia, jego oryginał składa się przy odbiorze dowodu osobistego.

Opłaty:

Usługa jest bezpłatna

Termin załatwienia sprawy:

nie później  niż 30 dni  od daty złożenia wniosku,

w szczególnie uzasadnionych  przypadkach w/w termin może być dłuższy

 Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Secemin, ul. Struga 2, 29-145 Secemin

 Referat Spraw Obywatelskich

 I piętro, pokój nr 9

 Tel. 34 3995730

Sposób odbierania dokumentów:

Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek. Wyjątkiem od reguły osobistego odbioru dowodu osobistego są następujące przypadki:

dowód osobisty wydawany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic, opiekun prawny albo kurator;

dowód osobisty wydawany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego lub rodzic, opiekun prawny albo kurator;

wniosek o wydanie dowodu osobistego został przyjęty przez organ gminy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy w związku z brakiem możliwości złożenia wniosku o wydanie tego dokumentu w siedzibie organu gminy, przy czym brak takiej możliwości powinien wynikać z choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody. W opisanej sytuacji istnieje możliwość odbioru dowodu osobistego przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem szczególnym do odbioru dowodu osobistego. Jeżeli odbioru dowodu osobistego w siedzibie organu gminy dokonuje jego posiadacz, organ gminy przekazuje posiadaczowi dowodu osobistego do jego wyłącznej dyspozycji kod umożliwiający odblokowanie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego  w formie umożliwiającej odczytanie zapisanych danych osobom z dysfunkcjami wzroku. W przypadku nieodebrania przez posiadacza przy odbiorze dowodu osobistego kodu, o którym mowa wyżej, ten kod zostanie przechowany w dokumentacji związanej z dowodami osobistymi. Posiadacz może dokonać odbioru tego kodu w każdym czasie po odbiorze dowodu osobistego.  

Tryb odwoławczy:

Wydanie dowodu jest czynnością materialno-techniczną. Odmowa wydania dowodu   osobistego następuje w drodze decyzji administracyjnej, która posiada rygor natychmiastowej wykonalności. Odwołanie od powyższej decyzji rozpatruje Wojewoda Świętokrzyski w Kielcach w terminie 14 dni od daty jego złożenia, w przypadku odmowy wydania dowodu osobistego przez Wójta Gminy Secemin.

Dodatkowe informacje:

·    o dowód osobisty może ubiegać się każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej;

·    obywatel polski zamieszkujący poza granicami kraju ma prawo, a nie obowiązek posiadania dowodu osobistego;

·    pełnoletni   obywatel   RP   zamieszkujący   na   jej   terytorium   jest  obowiązany  posiadać   dowód osobisty;

·   dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny 5 lat od daty jego wydania, natomiast dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia jest ważny przez okres 10 lat od daty jego wydania;

wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;

·   w  imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator;

osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może już sama złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin;

·    o wymianę dowodu należy wystąpić: co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego

·    niezwłocznie– w przypadku:    

·    zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego;  

·    zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub   uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;

·    utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;

·     unieważnienia certyfikatów zawartych w dowodzie osobistym;

·     żądania wymiany dowodu osobistego:

a. na dowód osobisty z warstwą elektroniczną,

b. w którego warstwie elektronicznej nie ma zamieszczonego certyfikatu podpisu osobistego lub certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia,

c. uniemożliwiającego identyfikację i uwierzytelnienie lub złożenie podpisu osobistego;

d. ubezwłasnowolnienia całkowitego lub częściowego posiadacza dowodu osobistego, w którego dowodzie osobistym w warstwie elektronicznej został zamieszczony certyfikat podpisu osobistego;

e. przekazania do organu gminy lub do placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze(przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

TOŻSAMOŚĆ

ADMINISTRATORA

Administratorami są:

1.      Minister Cyfryzacji, mając siedzibę w Warszawie (00-060) przy 
ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie  i rozwój rejestru,

2.      Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie(02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie   realizacji obowiązków określonych w ustawie oraz personalizację dowodów osobistych. W zakresie danych   przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych Wójt Gminy Secemin.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Wójtem Gminy Secemin można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora: ul. Struga 2, 29-145 Secemin.

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres   email   iod@mc.gov.pl,   formularz   kontaktowy   pod   adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt,   lub   pisemnie   na   adres   siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – Wójt Gminy Secemin wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail iod@secemin.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie  na  adres   siedziby  administratora. Z  inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych   osobowych   oraz   korzystania z  praw związanych z przetwarzaniem danych.

Administrator   –   Minister   Spraw   Wewnętrznych   i   Administracji   wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

CELE PRZETWARZANIA               I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:

·         wydania Pani/Panu dowodu osobistego,

·         unieważnienia Pani/Pana dowodu osobistego z powodu:                        

-  zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu,

- zmiany danych zawartych w dowodzie,

- upływu terminu ważności dowodu,

- utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu,

 -  uzyskania   przez   Panią/Pana   zaświadczenia   o   danych   własnych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych

Pani/Pana   dane   będą   przetwarzane   na   podstawie   przepisów   ustawy   o dowodach osobistych.

ODBIORCY DANYCH

 

W   celu   sporządzenia   dowodu   osobistego   Pani/Pana   dane   osobowe   będą przekazywane do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Ponadto dane mogą być udostępniane zgodnie z przepisami ustawy o dowodach osobistych służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Pani/Pana dane dotyczące utraconego dowodu osobistego (skradzionego lub zagubionego) będą przekazywane do Systemu Informacyjnego Schengen II na podstawie ustawy o udziale   Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym. Dane będą przekazywane za   pośrednictwem Krajowego Systemu Informatycznego prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

·         Dane w Rejestrze Dowodów Osobistych będą przetwarzane bezterminowo.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz   prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani /Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana  dane do Rejestru Dowodów Osobistych wprowadzane są  przez następujące organy:

·         organ gminy, który wydaje lub unieważnia dowód osobisty,

·         ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który personalizuje dowód osobisty.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Obowiązek podania danych osobowych wynika  ustawy o dowodach osobistych.

Pliki do pobrania