Zawieszanie i cofanie zawieszania certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 marca 2019

Karta usługi

Urząd Gminy Secemin

ul. Struga 2, 29-145 Secemin

tel. 34/3995736

 ZAWIESZANIE I COFANIE ZAWIESZANIA CERTYFIKATÓW ZAMIESZCZONYCH W WARSTWIE ELEKTRONICZNEJ DOWODU OSOBISTEGO

Podstawa prawna:

·         Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010  roku o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U z 2017 roku, poz.1464 z późniejszymi zmianami ),

·         Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U.  z 2015 roku, poz. 212 ze zm.),

·         Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24   grudnia 2014 roku w sprawie prowadzenia Rejestru Dowodów  Osobistych ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 876),

·         Rozporządzenie   Ministra   Spraw   Wewnętrznych   i   Administracji   z   dnia   26   lutego   2019   r.  w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz. U. poz. 400)

 Forma załatwienia sprawy:

Dowód osobisty posiada warstwę graficzną i warstwę elektroniczną.

·         Warstwa elektroniczna dowodu osobistego zawiera:

1.   dane zamieszczone w warstwie graficznej dowodu osobistego zapisane w postaci elektronicznej wraz z danymi je uwierzytelniającymi, z wyjątkiem numeru CAN;

2.  certyfikat   identyfikacji   i   uwierzytelnienia  wraz   z   danymi   umożliwiającymi identyfikację elektroniczną i uwierzytelnienie;

3.   certyfikat podpisu osobistego wraz z danymi do składania podpisu;

4.   certyfikat potwierdzenia obecności wraz z danymi umożliwiającymi jego użycie;

5.  przestrzeń   umożliwiającą   zamieszczenie  kwalifikowanego   certyfikatu   podpisu elektronicznego.

 

·         Zgłoszenia   zawieszenia   lub   cofnięcia   zawieszenia   certyfikatów   zamieszczonych   w   warstwie elektronicznej dowodu osobistego dokonuje posiadacz dowodu osobistego mający pełną zdolność do czynności prawnych, który czasowo utracił kontrolę nad dokumentem.

·         W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.

·         Zgłoszenia może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania czynności   zgłoszenia   zawieszenia   czy   też   cofnięcia   zawieszenia   certyfikatów   zamieszczonych  w warstwie elektronicznej dowodu osobistego,

·         Zgłoszenia  o którym mowa dokonuje się:

1.      w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, do organu gminy, który wydał dowód osobisty, po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym, a w przypadku zgłoszenia przez  rodzica, opiekuna prawnego, kuratora, pełnomocnika , która dokonuje zgłoszenia w imieniu posiadacza dowodu osobistego, również podpisem osobistym,

2.      przy   użyciu   usługi   elektronicznej   udostępnionej   przez   ministra   właściwego   do   spraw informatyzacji po uwierzytelnieniu posiadacza dowodu osobistego w sposób określony w art.20a   ust.   1   ustawy   z   dnia   17   lutego   2005   r.   o   informatyzacji   działalności   podmiotów realizujących zadania publiczne,

3.       osobiście   w   siedzibie   organu   dowolnej   gminy,   w   formie   pisemnej,   po   opatrzeniu własnoręcznym czytelnym podpisem zgłaszającego.

 Wymagane dokumenty:

·         Formularz zgłoszenia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego,

·         Formularz zgłoszenia cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego,

·         Do   zgłoszenia   zawieszenia   lub   cofnięcia   zawieszenia   certyfikatów   zamieszczonych  w warstwie elektronicznej   dowodu   osobistego,   dokonanego   w   formie   dokumentu   elektronicznego   przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego lub kuratora, dołącza się sporządzone w formie dokumentu elektronicznego pełnomocnictwo szczególne do dokonania takiej czynności lub dokument pozwalający na ustalenie stosunku prawnego istniejącego między wnoszącym zgłoszenie a osobą, w której imieniu zgłoszenie jest wnoszone, a w razie niemożności ich uzyskania - odwzorowanie cyfrowe odpowiednio tego   pełnomocnictwa   lub   dokumentu   opatrzone   przez   osobę   dokonującą   zgłoszenia   za   pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo podpisu osobistego.

 Opłaty:

 Zaświadczenie o zgłoszeniu zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów  zamieszczonych w dowodzie osobistym  wydawane jest nieodpłatnie.

 Termin załatwienia sprawy:

 ·         Niezwłocznie

 Miejsce załatwienia sprawy:

·         Posiadacz dowodu osobistego dokonujący osobiście zgłoszenia zawieszenia  lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej   dowodu osobistego   dokonuje zgłoszenia  w siedzibie organu dowolnej gminy.

·         Posiadacz   dowodu   osobistego   dokonujący     zgłoszenia   zawieszenia   lub   cofnięcia   zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej   dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego  dokonuje zgłoszenia do organu , który wydał dowód osobisty

 Sposób odbierania dokumentów:

W Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich w przypadku:

·         osobistego zgłoszenia w naszej gminie zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w   warstwie elektronicznej dowodu osobistego - wydanie zaświadczenia z urzędu,

·         zgłoszenia w formie dokumentu elektronicznego   do organu naszej gminy jako wystawcy dowodu osobistego – zawieszenia  lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego – zaświadczenie wydaje się na żądanie.

Dodatkowe informacje:

·         W przypadku czasowej utraty kontroli nad dowodem osobistym (posiadacz dowodu nie wie gdzie jest jego   dowód   osobisty)   posiadacz   dokumentu,     rodzic,   opiekun   prawny,   kurator,   pełnomocnik (legitymujący   się   pełnomocnictwem   szczególnym)   może   zgłosić   zawieszenie   certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego, na okres nie dłuższy niż 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia.  Jeżeli w tym okresie nie nastąpi  cofnięcie zawieszenia tych  certyfikatów, certyfikaty oraz dowód osobisty podlegają unieważnieniu z mocy prawa,

·         Procedury   zawieszenia   lub   cofnięcia   zawieszenia   certyfikatów   zamieszczonych   w  warstwie elektronicznej dowodu osobistego nie stosuje się do kwalifikowanego certyfikatu podpisu osobistego,

·         Zawieszenie certyfikatów (identyfikacji i uwierzytelnienia, podpisu osobistego, potwierdzenia obecności) powoduje zawieszenie ważności dowodu osobistego,

·         Certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia  - poświadczenie elektroniczne służące do identyfikacji i uwierzytelnienia posiadacza dowodu osobistego, potwierdzające dane tego posiadacza;

·         Certyfikat podpisu osobistego - poświadczenie elektroniczne, które przyporządkowuje dane służące do   walidacji   podpisu   osobistego   do   posiadacza   dowodu   osobistego,   potwierdzające   dane   tego posiadacza;

·         Certyfikat   potwierdzenia   obecności  -   poświadczenie   elektroniczne,   które   posiadacz   dowodu osobistego   wykorzystuje   do   potwierdzenia   swojej   obecności   w   określonym   czasie   i   miejscu, potwierdzające dane tego posiadacza.