ULGA TERMOMODERNIZACYJNA 2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 czerwca 2019

W celu przyspieszenia procesu poprawy jakości powietrza Ministerstwo Finansów uruchomiło wsparcie finansowe termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych w formie ulgi termomodernizacyjnej.  Ulga pozwala na odliczenie od dochodów (przychodów) wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

 

Kto może skorzystać z ulgi?

Podmiotami uprawnionymi do korzystania z ulgi są podatnicy podatku PIT opłacający podatek:

  • według skali podatkowej,
  • według 19% stawki podatku,
  • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Limit ulgi

W ramach ulgi termomodernizacyjnej można odliczyć 100% wydatków poniesionych w okresie realizacji przedsięwzięcia. Jednak kwota nie może być wyższa niż  53.000 zł. Jest to suma wydatków w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Limit dotyczy osoby podatnika bez względu na liczbę realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych latach.

Pozostałe zasady korzystania z ulgi

Odliczenie przysługuje tylko na istniejące budynki. Czas realizacji przedsięwzięcia premiowanego ulgą nie może przekraczać 3 lat.  Odliczyć można wydatek wraz z podatkiem od towarów i usług, jeśli podatek ten nie został już przez podatnika odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.  Gdyby kwota odliczenia nie miała pokrycia w rocznym dochodzie podatnika, można dokonywać odliczeń przez kolejnych 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały dofinansowane ze środków Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Materiały i usługi są objęte ulgą termomodernizacyjną

Materiały budowlane i urządzenia:

Usługi:

 

·        materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;

·        węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;

·        kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;

·        kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;

·        zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;

·        kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100);

·        przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;

·        materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;

·        materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;

·        materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;

·        pompa ciepła wraz z osprzętem;

·        kolektor słoneczny wraz z osprzętem;

·        ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;

·        stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;

·        materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

 

·        wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;

·        wykonanie analizy termograficznej budynku;

·        wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi;

·        wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;

·        docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów;

·        wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;

·        wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;

·        montaż kotła gazowego kondensacyjnego;

·        montaż kotła olejowego kondensacyjnego;

·        montaż pompy ciepła;

·        montaż kolektora słonecznego;

·        montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;

·        montaż instalacji fotowoltaicznej;

·        uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin;

·        regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji;

·        demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

 

 

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie