ZGŁOSZENIE NIEUPRAWNIONEGO NARUSZENIA DANYCH OSOBOWYCH

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 maja 2020

 

Urząd Gminy

ul. Struga 2, 29-145 Secemin

tel. 34/3995730

 

ZGŁOSZENIE NIEUPRAWNIONEGO NARUSZENIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 Podstawa prawna:

·         Podstawa prawna:

·         Ustawa  z  dnia  6  sierpnia  2010  r.  o  dowodach  osobistych  (t.j.  Dz.  U.  z  2020  r.  poz.  332),

·         Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256),

·         Ustawa  z  dnia  17  lutego  2005r.  o  informatyzacji  działalności  podmiotów  realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.)

Forma załatwienia sprawy:

 Jeżeli zachodzi podejrzenie, że:

•          Twoje dane osobowe,

•          Dane osobowe dziecka lub podopiecznego,

(w tym seria i numer dowodu osobistego zostały wykorzystane w nieuprawniony sposób -np. ktoś zaciągnął  na  te  dane  kredyt  w  banku  albo  podpisał  umowę  z  operatorem telekomunikacyjnym (kradzież tożsamości) –w pierwszej kolejności należy powiadomić o tym organy ścigania i odebrać potwierdzenie, dokonania  takiego  zgłoszenia. Zgłoszenia nieuprawnionego  wykorzystania danych osoby może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania powyższej czynności. Dowód  osobisty  zostanie  też  unieważniony,  gdy  osoba  zgłaszająca  przedstawi  decyzję  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzającą naruszenie danych osobowych swoich, dziecka, podopiecznego lub osoby, która udzieliła  pełnomocnictwa.

Wymagane dokumenty:

 Zgłoszenia można dokonać:

- w urzędzie przedstawiając:

• potwierdzenie, że zgłoszona została  kradzież tożsamości do organu ścigania (np. policji, prokuratury)  albo  decyzję  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  w  której stwierdzono  naruszenie  danych  osobowych  swoich,    dziecka,  podopiecznego  lub  osoby, której jest się  pełnomocnikiem,

• formularz zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych,

• dokument tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia -np. dowód osobisty,

• dokument, który potwierdzi, że jesteś pełnomocnikiem (pełnomocnictwo szczególne) -jeśli działasz jako pełnomocnik,

• dokument, który potwierdzi, że jesteś opiekunem lub kuratorem, np. orzeczenie sądu -jeśli

działasz jako opiekun lub kurator,

• dowód osobisty osoby, w imieniu której dokonujesz zgłoszenia -jeśli posiadasz

 

- przez Internet przedstawiając:

• potwierdzenie   w   formie   dokumentu   elektronicznego, że  zgłoszona  została  kradzież tożsamości  do  organu  ścigania  (np.  policji,  prokuratury)  albo  decyzję  Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w której stwierdzono naruszenie danych osobowych. Jeśli nie możesz  dostać  takiego  dokumentu  w  formie  elektronicznej,  należy  dołączyć  jego odwzorowanie cyfrowe, np. skan.

• formularz zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych. Do czasu uruchomienia usługi dedykowanej dla zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych  osobowych  (kradzież  tożsamości) można  dokonać  tego  zgłoszenia  przez  usługę Wyślij pismo ogólne.

Opłaty:

 Usługa jest bezpłatna

 Termin załatwienia sprawy:

Urzędnik od razu unieważni dowód osobisty

 Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Secemin, ul. Struga 2, 29-145 Secemin

 Referat Spraw Obywatelskich                         

 I piętro, pokój nr 9

 Tel. 34 3995730

 

 

Dodatkowe informacje:

 

·         Jeśli masz w swoim dowodzie wgrany dodatkowo kwalifikowany podpis elektroniczny od prywatnego  dostawcy,  skontaktuj  się  z  dostawcą.  Zgłoszenie  kradzieży  tożsamości  w urzędzie gminy nie spowoduje unieważnienia tego podpisu,

·         Kiedy  już  zgłosisz  nieuprawnione  wykorzystanie  swoich  danych  osobowych  (kradzież tożsamości) -złóż wniosek o nowy dowód,

·         Kiedy już zgłosisz nieuprawnione wykorzystanie danych osobowych (kradzież tożsamości) -złóż wniosek o nowy dowód dla dziecka lub podopiecznego.

·         Jeśli  zgłosisz  kradzież tożsamości  osoby,  której  jesteś  pełnomocnikiem -osoba  ta  musi sama złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze(przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

TOŻSAMOŚĆ

ADMINISTRATORA

Administratorami są:

1.      Minister   Cyfryzacji,   mający   siedzibę   w   Warszawie (00-060)   przy  ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie     i rozwój rejestru,

2.      Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie(02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki   w   zakresie   realizacji   obowiązków   określonych   w   ustawie   oraz personalizację dowodów osobistych. W   zakresie   danych   przetwarzanych   w   dokumentacji   papierowej   i  innych zbiorach danych Wójt Gminy Secemin.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Wójtem Gminy Secemin można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora: ul. Struga 2, 29-145 Secemin.

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres   email   iod@mc.gov.pl,   formularz   kontaktowy   pod   adresemhttps://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt,   lub   pisemnie   na   adres   siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – Wójt Gminy Secemin wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail iod@secemin.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie  na  adres   siedziby  administratora. Z  inspektorem   ochrony  danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych   osobowych   oraz   korzystania   z   praw   związanych   z   przetwarzaniem danych.

Administrator   –   Minister   Spraw   Wewnętrznych   i   Administracji   wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

CELE PRZETWARZANIA               I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:

·         wydania Pani/Panu dowodu osobistego,

·         unieważnienia Pani/Pana dowodu osobistego z powodu:                        

-  zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu,

- zmiany danych zawartych w dowodzie,

  - upływu terminu ważności dowodu,

  - utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu,

   -  uzyskania   przez   Panią/Pana   zaświadczenia   o   danych   własnych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych

Pani/Pana   dane   będą   przetwarzane   na   podstawie   przepisów   ustawy   o dowodach osobistych.

ODBIORCY DANYCH

 

W   celu   sporządzenia   dowodu   osobistego   Pani/Pana   dane   osobowe   będą przekazywane do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Ponadto dane mogą być udostępniane zgodnie z przepisami ustawy o dowodach osobistych służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Pani/Pana dane dotyczące utraconego dowodu osobistego (skradzionego lub zagubionego) będą przekazywane do Systemu Informacyjnego Schengen II na podstawie   ustawy   o   udziale   Rzeczypospolitej   Polskiej   w   Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym. Dane będą przekazywane   za   pośrednictwem   Krajowego   Systemu   Informatycznego prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

·         Dane w Rejestrze Dowodów Osobistych będą przetwarzane bezterminowo.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje   Pani/Panu   prawo   dostępu   do   Pani/Pana   danych   oraz   prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani /Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana  dane   do  Rejestru  Dowodów  Osobistych   wprowadzane  są  przez następujące organy:

·         organ gminy, który wydaje lub unieważnia dowód osobisty,

·         ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który personalizuje dowód osobisty.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Obowiązek   podania   danych   osobowych   wynika   z   ustawy   o   dowodach osobistych.