GMINA SECEMIN

Konsultacje społeczne

Wójt Gminy Secemin zaprasza Mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących


• Modelu Współpracy Jednostki Samorządu Terytorialnego z Organizacjami Pozarządowymi.

ANKIETA - KONSULTACJE MODELU WSPÓŁPRACY

Formularz zgłaszania uwag do modelu - ikona pdf

Model współpracy Gminy Secemin z Organizacjami Pozarzadowymi - ikona pdf


• zmian w Statucie Gminy Secemin w zakresie przeprowadzania konsultacji społecznych.

 FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG DO ZMIAN W STATUCIE GMINY SECEMINikona pdf

Statut Gminy Secemin - ikona pdf


• zapisów Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Secemin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2015 – 2020.

Zasady przyznawania przez Wójta Gminy Secemin dotacji na realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert - ikona pdf

WIELOLETNI PROGRAM współpracy Gminy Secemin z organizacjami pozarządowymi - ikona pdf

Swoją opinię można wyrażać poprzez: wypełnienie ankiety i/lub formularza zgłaszania uwag.