Polityka Ochrony Danych Osobowych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

                        Gmina Secemin

 1. Struga 2
  29-145 Secemin
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
  Sylwester Cieśla
  Centrum Zabezpieczenia Informacji Sp. z o. o.

  Wrzosowa 15 lok. 1
  25- 211 Kielce
  email.: iod@czi24.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zatrudnienia i zapewnienia bezpieczeństwa i organizacji pracy:

- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.;

- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (ubezpieczenie, monitoring systemów informatycznych, monitoring);

 • Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług;
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat, na podstawie Kodeksu pracy, a w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn biznesowych oraz do momentu odwołania zgody;
 • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne;
 • Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowane.

                                                                     

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 ze zm.), informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Gmina Secemin
 1. Struga 2
  29-145 Secemin
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
  Sylwester Cieśla
  Centrum Zabezpieczenia Informacji Sp. z o. o.

  Wrzosowa 15 lok. 1
  25- 211 Kielce
  email.: iod@czi24.pl
 • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
 1. realizacji przysługujących Gminie uprawnień bądź spełnienia przez Gminę obowiązków określonych przepisami prawa lub gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz niezbędnego i prawidłowego wykonania umowy/obsługi o charakterze handlowym, w tym podjęcia działań przed zawarciem umowy/przyjęciem zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą; /podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b),
  e) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;
 2. wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi przez Panią/Pana zgodami; /podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie
  z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;
 3. wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi
  i administracyjnymi; /podane dane będą przetwarzane na podstawie
  6 ust. 1 pkt c) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;
 4. wypełniania ustawowych zadań wynikających w szczególności z:
  • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
  • ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
  • ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
  • ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  • ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminie
  • ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
   i zbiorowym odprowadzaniu ścieków innych aktów prawa powszechnie obowiązującego.
 5. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Gminy, a w szczególności:
  • dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń;
  • prowadzenia analiz jakości świadczonych usług/sprzedaży; /podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione
  do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usługi;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu - przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą; dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami prawa i zobowiązań wynikających z zawartych umów;
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody oraz prawo do przenoszenia danych wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkować niemożliwością uczestnictwa w procesie realizacji usługi;
 • dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania.

 

 

Pliki do pobrania