Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 marca 2018

Secemin, dnia 01.03.2018 r.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko:

 • Projektu miejscowego planu zagospodarowania obszarów miejscowości Secemin (plan 1),
 • Projektu miejscowego planu zagospodarowania obszarów miejscowości Bichniów, Czaryż, Wola Czaryska, Krzepice, Celiny, Psary Kolonia, Psary Wieś (plan 2),
 • Projektu miejscowego planu zagospodarowania obszarów miejscowości Marchocice, Międzylesie, Żelisławice, Żelisławiczki (plan 4),
 • Projektu miejscowego planu zagospodarowania obszarów miejscowości Wałkonowy Dolne, Wałkonowy Górne, Krzepin (plan 5),
 • Projektu miejscowego planu zagospodarowania terenów letniskowych w miejscowości Gabrielów gmina Secemin.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) oraz art. 30, art. 39 ust. 1, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

 • Projektu miejscowego planu zagospodarowania obszarów miejscowości Secemin (plan 1),
 • Projektu miejscowego planu zagospodarowania obszarów miejscowości Bichniów, Czaryż, Wola Czaryska, Krzepice, Celiny, Psary Kolonia, Psary Wieś (plan 2),
 • Projektu miejscowego planu zagospodarowania obszarów miejscowości Marchocice, Międzylesie, Żelisławice, Żelisławiczki (plan 4),
 • Projektu miejscowego planu zagospodarowania obszarów miejscowości Wałkonowy Dolne, Wałkonowy Górne, Krzepin (plan 5),
 • Projektu miejscowego planu zagospodarowania terenów letniskowych w miejscowości Gabrielów gmina Secemin,

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

 

Projekty planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko udostępnione zostaną do wglądu w dniach od 12 marca do 11 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Gminy Secemin, ul. Struga 2, w godzinach pracy Urzędu. Ponadto projekty planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko udostępnione zostaną na stronie internetowej gminy: www.secemin.eobip.pl.

 

Dyskusje publiczne nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach planów zostaną przeprowadzone w dniu 23 marca 2018 r., w Urzędzie Gminy Secemin, ul. Struga 2:

 • od godziny 9.00 - nad projektem miejscowego planu zagospodarowania obszarów miejscowości Secemin (plan 1),
 • od godziny 10.30 - nad projektem miejscowego planu zagospodarowania obszarów miejscowości Bichniów, Czaryż, Wola Czaryska, Krzepice, Celiny, Psary Kolonia, Psary Wieś (plan 2),
 • od godziny 12.00 - nad projektem miejscowego planu zagospodarowania obszarów miejscowości Marchocice, Międzylesie, Żelisławice, Żelisławiczki (plan 4),
 • od godziny 13.30 - nad projektem miejscowego planu zagospodarowania obszarów miejscowości Wałkonowy Dolne, Wałkonowy Górne, Krzepin (plan 5),
 • od godziny 15.00 - nad projektem miejscowego planu zagospodarowania terenów letniskowych w miejscowości Gabrielów gmina Secemin.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 kwietnia 2018 r. - własnoręcznie podpisane z podaniem imienia, nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi można wnosić:

- na piśmie w Urzędzie Gminy Secemin,

- drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Secemin, ul. Struga 2, 29-145 Secemin,

- drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag będzie Wójt Gminy Secemin. Uwagi złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Wójt Gminy Secemin

 

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie